Momus on UnAmerica

BTW by Jarett Kobek (trailer)

Love Dog by Masha Tupitsyn (trailer)